AppNews, New Education

APP เซ็น MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR)

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นาย วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ และ นางสาวณัชชา ไพศาลศรี บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ จัดการอบรมและให้ความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย กับ บริษัทโดยเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวล้ำเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถไปประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรมทางด้านวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKD , AutoCAD เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับงานทางด้านวิศวกรรม

พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม บริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (AppliCAD Innovation center) ณ ศูนย์นวัตกรรมบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ AIC : https://aic.applicadthai.com/


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ