Chat with us, powered by LiveChat

Menu

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับสถานประกอบการต่างๆ ในโครงการพัฒนางานสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม I-TECH ๓

Read more

นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ (ขวา) นายสมศักดิ์ วรรักษา (ซ้าย) นายณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วรรักษา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Architectural Engineering & Construction บริษัท แอพพลิแคด

Read more

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวิรัช ปัณฑ์ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษา บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3 มิติ ครบวงจร ทั้งด้านอุตสาหกรรม

Read more

Menu