สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 นี้ อาจกล่าวได้ว่าเราได้เผชิญความท้าทายต่าง ๆ ทั้งในด้านการเงิน เศรษฐกิจโลก และความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นปี ซึ่งธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต่างรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านการกู้ยืมเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัว จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติหลังช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ที่สำคัญไปกว่านั้น ผลของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดและรัฐบาลใหม่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มบริษัทจะติดตามนโยบายและการพัฒนาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และยังคงเปิดกว้างและพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินโครงงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทรับรู้รายได้รวม 906.10 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 จากปีก่อน สาเหตุหลักๆ เกิดการปรับตัวตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของโมเดลการขาย และปัจจัยบวกจากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ  โดยรับรู้กำไรสุทธิอยู่ที่ 50.90 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.46 ในส่วนของสถานะทางการเงิน โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22
ปี 2567 บริษัทของเราได้วางแผนการดำเนินงานที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เรายึดมั่นในหลักการของการนวัตกรรมเพื่อเติบโตและความยั่งยืน ทุกระบบและกระบวนการทำงานในบริษัทของเราถูกออกแบบให้คำนึงถึงความสำคัญของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเรา การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของทีม เราเชื่อว่าการนำเข้าเทคโนโลยีนวัตกรรมจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน ด้วยแผนการดำเนินงานที่มุ่งหวังเน้นนวัตกรรม, การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม, และการใช้ปัญญาประดิษฐ์, เรามั่นว่าเราจะทำให้บริษัทของเราเป็นต้นแบบที่ดีในการนำเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนและมีความสามารถทั้งในด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา 
ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร