นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็นข้อมูลทีทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

เมื่อท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ เข้าถึงเว็บไซต์ ใช้บริการของบริษัท หรือสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆของบริษัท (“บริการ”) รวมถึงเมื่อท่านส่งข้อมูลใดๆให้แก่บริษัท หรือให้ความยินยอมใดๆแก่เรา บริษัทจะถือว่า ท่านตกลงและยิน ยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทอย่างละเอียด ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัคร และตกลงใช้บริการของบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ แจ้งไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ตกลงให้ทางบริษัทดำเนินการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้นี้ ย่อมเป็นสิทธิของท่านที่จะไม่ใช้บริการของบริษัทต่อ เนื่องจากในการ ให้บริการของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอพพลิเคชั่น และ บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็น ส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้แอพพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยน แปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อ บริษัทได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการ Platform
ระหว่างการทำธุรกรรมและให้บริการระหว่างกัน บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกับท่าน ซึ่งรวมถึง เพื่อการส่งสินค้า บริการ และ/หรือ ติดต่อสื่อสารกับท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้การขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความ จำเป็น สำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การให้บริการ และ/ หรือการจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมส่งเสริม การขายของบริษัทในเครือ และพันธมิตรของบริษัท

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 3. ข้อมูลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการจากบริษัท เช่น สถานะของสินค้า และ/หรือบริการที่ท่านได้ซื้อ หรือ สมัครใช้บริการจากบริษัท ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ ดำเนินการผ่าน ระบบหรือเว็บไซต์ของบริษัท
 4. ความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้ เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
 5. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขรหัสสินค้า (Product Serial Numbers) หมายเลขระบุ ตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อม ต่อกับระบบของบริษัท และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้านของท่าน
 6. ข้อมูลการให้บริการหลักการขายหรือการสนับสนุนต่างๆ อันได้แก่ ข้อมูลที่ท่านอาจให้เพิ่มเติมจากการติดต่อ มาที่ฝ่ายสนับสนุนของบริษัท เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึง การเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมอื่นๆ
 7. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลักษณะใดๆ กับ บริษัท

รูปแบบการประมวลผลข้อมูล
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

 1. ท่านติดต่อกับบริษัท (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการส่งจดหมาย การ ประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 2. ท่านส่งข้อมูลของท่าน เพื่อการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการผ่านอีเมล หรือรูปแบบออนไลน์อื่นๆ
 3. ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึง การสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ จากบริษัท (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 4. ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 5. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของบริษัท (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
 6. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)แล้ว บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่ บริษัท และ/หรืออาจเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของบุคคลอื่นแก่พวกเรา (เช่น พนักงานของท่าน) ด้วยการที่ท่านส่งข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า บริษัทได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การส่งหนังสือบอกกล่าว การจัดส่งบริการหรือสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการซ่อมแซมและรับประกันความชำรุดบกพร่อง การให้บริการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง กับ สินค้าและบริการของบริษัท โดยเฉพาะ การให้บริการหลังการขาย เช่น การบำรุงรักษาหลังการขาย (ถ้ามี) หรือการให้บริการสนับสนุนลูกค้า ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่าน ผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น (โทรศัพท์หรือการส่งข้อความ) หรือ การติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ ของบริษัท ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการ ควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทาง การติดต่อต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และศูนย์บริการต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 5. การแจ้งท่านเกี่ยวกับ ผลประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของลักษณะรูปแบบการทำงานของสินค้า และ/ หรือบริการของบริษัท
 6. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบ กระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่าน ได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน
 7. การป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม หรือการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ รวมถึงการวิเคราะห์รวมถึงบริหารจัด การความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ต่างๆ ของบริษัท
 8. การให้บริษัทข้าถึง หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลก คะแนนสะสมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 9. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

หากท่านไม่ตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะห้ามหรือไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการได้ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของบริษัทแก่ท่านโดยตรง ทั้งนี้ การที่ท่าน ยังคงใช้บริการอยู่ ท่านจะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังให้บริการแก่ท่านอยู่ หรือจนกว่าท่านจะแจ้งยกเลิกการใช้บริการเป็น ลายลักษณ์อักษร ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลในกลุ่มดังต่อไปนี้ เพื่อการให้บริการของบริษัท:

 1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ หรือบริษัทพันธมิตร ทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการ เช่น บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์หรือระบบ ฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีความจำเป็นในการให้บริการลงทะเบียนการเป็นผู้ใช้บริการของท่าน ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง ผู้รับจ้างภายนอก เพื่อการให้บริการหลังการขาย เช่น การชำรุดบกพร่อง การฝึกอบรม เป็นต้น รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการของระบบ เช่น Google Analytics โดยจะดำเนินการ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน ระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว บริษัทรับประกันการ พิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นระดับ พิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัทใดๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการผ่าน Application
Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บริการของ Application แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ตังที่ระบุต่อไปนี้

 1. Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้ บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้
 2. Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ Application ของผู้ใช้ บริการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้ เพื่อการประเมิน ประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Application
 3. Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ Application และ การให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของ Application แก่ผู้ใช้ บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการ ของ Application ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

การทำการตลาดทางตรง
หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ บริษัท และ/หรือของบริษัทในเครือ ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอน ความยินยอมดังกล่าว 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็น ระยะ เพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มาตรการดัง กล่าวอาจรวมถึง มาตรการดังนี้

 1. การเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนาม  (Anonymization) ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่ สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลส่วนอื่น เพื่อลดความเสี่ยงของ การที่บุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
 2. กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล (ถ้าจำเป็น) และการจำกัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านกายภาพ และผ่านทางระบบ โดยต้องมีระบบในการบันทึกเพื่อการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 3. กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการถูกโจมตีเพื่อการขโมย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทจะกำหนดการตั้งค่า และดำเนินการตรวจสอบระบบอย่างเป็นปกติ และ เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดแผนในการดำเนินการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการ ในการรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้กรอบระยะ เวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 4. กรณีของการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทกำหนดการทำข้อตกลงระบุ ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติด ตามการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละ เมิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริ การ ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดัง กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมด ความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติด ต่อที่บริษัทได้ กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 211, 202

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 904

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานจัดซื้อ

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 718, 744

อีเมล: [email protected]