นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็นข้อมูลทีทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัททราบเกี่ยวกับ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ ถือหุ้น ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุค คลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อการรับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทต่อท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ของบริษัท และการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ท่านมีตามกฎหมายต่อบริษัท ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้ทาง บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัท ย่อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นกรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการอื่นๆของบริษัท และของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านอาจต้อง ทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแยกต่างหาก 

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่บริษัทประมวลผล

ในการเก็บ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อ มูลให้แก่บริษัท หรือจากการที่ตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เก็บและรวบรวมตามกฎ หมาย หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่ บริษัท และเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูแลและรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วบบุคคลที่บริษัทมีความจำเป้นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูล ตามที่บริษัทมีหน้าที่ ต้องเก็บรวบรวม ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ ภายใต้ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่บริษัทมีความจำเป็นในการจัดเก็บ โดยอาจมีทั้งกรณีการจัดเก็บ รวบรวม ใช้โดยบริษัทโดย ตรง หรือผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเพื่อ การดำเนินการทางภาษีของท่านผู้ลงทุน 

นอกจากนี้ทางบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ซึ่งท่านอาจติดต่อบริษัทผ่านช่อง ทางนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทอาจกำหนด ซึ่งท่านอาจให้เพิ่มเติม จากการติดต่อมาที่บริษัท เพื่อสอบถามขอข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับบริษัทและการลงทุนในบริษัท เช่น ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. การส่งหนังสือเชิญประชุม หรือหนังสือบอกกล่าวอื่นๆ เพื่อการแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. การยืนยันตัวตนของท่านในการแสดงสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่างๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วม ประชุม สิทธิในการโอนหุ้น รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม และใช้เพื่อการแบ่งปัน เงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น
 3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้สิทธิผู้ถือหุ้น หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 4. การแจ้งท่านเกี่ยวกับ ผลประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงในสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

หากท่านไม่ตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไข อื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทอันพึงมีต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น เนื่องจากการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทแก่ท่านโดยตรง ทั้งนี้ บริษัท จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลในกลุ่มดังต่อไปนี้ เพื่อการให้บริการของบริษัท:

 1. เปิดเผยให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัท รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจเพื่อการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่นๆ รวมถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ การประมวลผลข้อ มูลที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
 2. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของบริษัทใดๆ ของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นของ ท่าน ในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น 
 3. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น
 4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การ เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้ กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็น ระยะ เพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่อยู่ใน การควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งาน โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดัง กล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมด ความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือ เมื่อข้อมูล ดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติด ต่อที่บริษัทได้ กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ คำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 211, 202

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 904

อีเมล: [email protected]

ติดต่อส่วนงานจัดซื้อ

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045 ต่อ 718, 744

อีเมล: [email protected]