Chat with us, powered by LiveChat

Menu

คณะกรรมการบริหาร

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ วรรักษา
กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC
นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการบริหาร
และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
นายทัศนัย ไพรศิริยืนยง
กรรมการบริหาร

นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
กรรมการบริหาร

Menu