นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

วันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผลเงินปันผล(บาท/หุ้น)รอบผลประกอบการ
03 พ.ค. 256622 พ.ค. 2566เงินปันผล0.1401 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
05 พ.ค. 256523 พ.ค. 2565เงินปันผล0.2001 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
27 เม.ย. 256414 พ.ค. 2564เงินปันผล0.1501 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
16 เม.ย. 256330 เม.ย. 2563เงินปันผล0.1001 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562