ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) 

2564

2565

2566

รายได้จากการขาย 

460.15

466.01

448.02

รายได้จากการบริการ 

324.46

409.16

435.10

รายได้อื่น 

14.30

14.53

22.98

รวมรายได้ 

798.91

889.70

906.10 

ต้นทุนขาย 

288.99

(293.98)

(263.37)

ต้นทุนการให้บริการ 

153.88

(226.33)

(250.73)

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

173.86

(198.95)

(197.66)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

100.31

(111.83)

(124.02)

รวมค่าใช้จ่าย 

717.04

(831.10)

(835.78)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

81.87

58.60

70.32

ต้นทุนทางการเงิน 

0.33

(0.67)

(0.76)

ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 

0.22

(0.18)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 

81.54

58.15

69.38

ภาษีเงินได้ 

22.81

(11.65)

(18.48)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

58.73

46.50

50.90

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

2564

2565

2566

สินทรัพย์รวม

732.92

772.44

792.15

หนี้สินรวม

375.71 

426.74

435.32

ส่วนของผู้ถือหุ้น

357.21 

345.7

356.83

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) 

2564

2565

2566

กำไรต่อหุ้น 

0.21

0.17

0.18

เงินปันผล

0.20

0.14

0.15

อัตราส่วนทางการเงิน 

2564

2565

2566

อัตรากำไรขั้นต้น – จากการขาย (%) 

37.20

36.91

41.21

อัตรากำไรขั้นต้น – จากการบริการ (%) 

52.57

44.68

42.37

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 

43.56

40.55

41.79

อัตรากำไรสุทธิ (%) 

7.35

5.23

5.62

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 

16.75

13.21

14.43

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 

1.95

1.81

1.92

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.05

1.23

1.22