WHERE INNOVATION BEGINS

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)256125622563
รายได้จากการขาย477.85441.68365.43
รายได้จากการบริการ251.17285.30282.56
รายได้อื่น9.947.9910.13
รวมรายได้738.96734.97658.12
ต้นทุนขาย269.76259.34206.34
ต้นทุนการให้บริการ107.51120.96131.72
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย160.44176.30162.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร106.00106.16100.18
รวมค่าใช้จ่าย643.70662.76600.71
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้95.2672.2157.41
ต้นทุนทางการเงิน0.290.010.34
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้94.9672.2057.07
ภาษีเงินได้19.7314.5912.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ75.2457.6344.98
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)256125622563
สินทรัพย์รวม379.39615.45660.44
หนี้สินรวม286.54292.02320.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น92.86323.43340.16
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)256125622563
กำไรต่อหุ้น1.010.280.16
เงินปันผล0.150.100.15
อัตราส่วนทางการเงิน256125622563
อัตรากำไรขั้นต้น - จากการขาย (%)43.5541.2843.54
อัตรากำไรขั้นต้น - จากการบริการ (%)57.2057.6053.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%)48.2547.6947.83
อัตรากำไรสุทธิ (%)10.187.846.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)115.8927.5813.22
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)1.091.991.94
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)3.090.900.94