ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)256325642565
รายได้จากการขาย365.43460.15466.01
รายได้จากการบริการ282.56324.46409.16
รายได้อื่น10.1314.3013.17
รวมรายได้658.12
798.91888.34
ต้นทุนขาย206.34288.99293.98
ต้นทุนการให้บริการ131.72153.88226.34
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย162.47173.86198.95
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร100.18100.31110.25
รวมค่าใช้จ่าย600.71717.04829.52
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้57.4181.8758.82
ต้นทุนทางการเงิน0.340.330.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้57.0781.5458.15
ภาษีเงินได้12.0922.8111.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ44.9858.7346.50
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)256325642565
สินทรัพย์รวม660.44732.92772.44
หนี้สินรวม320.28375.71426.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น340.16357.21345.70
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)256325642565
กำไรต่อหุ้น0.160.210.17
เงินปันผล0.150.200.14
อัตราส่วนทางการเงิน256325642565
อัตรากำไรขั้นต้น - จากการขาย (%)43.5437.2036.91
อัตรากำไรขั้นต้น - จากการบริการ (%)53.3852.5744.68
อัตรากำไรขั้นต้น (%)47.8343.5640.55
อัตรากำไรสุทธิ (%)6.837.355.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)13.5416.7513.21
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)2.111.951.81