My logo

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2562 บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจยิ่งและเป็นการเริ่มต้นของการเข้ามาในตลาดทุน โดยบริษัทได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดมทุน และทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ด้วยบริษัทยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการให้คำปรึกษา ให้บริการ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านออกแบบและการผลิต รวมถึงการก่อสร้างแบบครบวงจร

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยงการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอให้คำมั่นว่าเรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี การพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจและให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรทุกระดับการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมกับการแข่งขันในธุรกิจ และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

signature_from_chairman
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้