สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 นี้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของบริษัท ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่คาดคิด เมื่อเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว เราพบว่าธุรกิจเริ่มกลับมามีเคลื่อนไหวในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดได้แล้ว ด้วยเหตุนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน และจะใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปนอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การซื้อขายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในการผันผวนของค่าเงินบาท ทำให้ธุรกิจของบริษัทถูกกระทบอย่างมาก แม้ว่าบริษัทของเราได้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้เร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังต้องพบเจอกับความท้าทายที่สำคัญ เพื่อให้สามารถเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความตระหนักดีว่าการขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า รวมถึงสังคม และร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับแนวคิดของ ESG ซึ่งเป็นกรอบคิดคำนวณที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน ESG โดยต้องการให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินธุรกิจของเรากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ด้วยการใช้หลักการ ESG เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจของเรา จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงสนับสนุนและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป


ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผมขอถือโอกาสนี้ส่งความห่วงใย และความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการต่างๆ ไปได้ด้วยดี

Signature_02

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการ