ประวัติความเป็นมา

[mvc_timeline_father title=”ประวัติความเป็นมา” size=”20″ clr=”#fcfcfc”][mvc_timeline_son maintitle=”” date=”2537″ clr=”#fcfcfc” size=”20″ titlesize=”16″]จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ “บริษัท แอพพลิแคด จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2540″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS

 • เริ่มธุรกิจจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศไทย จาก Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2543″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรม

 • จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ เพื่อให้บริการฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2550″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD ในประเทศไทยจาก Gstarsoft Co., Ltd. ประเทศจีน

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2551″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ STRATASYS

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys ในประเทศไทย จาก Stratasys AP Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2553″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในประเทศไทย จาก Graphisoft SE ประเทศฮังการี

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2555″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]ถือหุ้นในบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

 • ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด 
 • ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2556″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]จัดตั้ง PT. Indonesia AppliCAD

 • จดทะเบียนจัดตั้ง  PT. Indonesia AppliCAD ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2557″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]PT. Indonesia AppliCAD เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS

 • PT. Indonesia AppliCAD ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศอินโดนีเซีย

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2559″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศพม่า

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศพม่า
 • บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด เริ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับใช้งานทั่วไป (General Use)

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2560″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27 ล้านบาท

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9 ล้านบาท เป็นจำนวน 36 ล้านบาท

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2561″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

 • ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46.80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 36 ล้านบาท เป็นจำนวน 82.80 ล้านบาท

[/mvc_timeline_son][mvc_timeline_son date=”2562″ clr=”#fcfcfc” size=”20″]จำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM และเพิ่มทุนจดทะเบียน

 • กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM จาก Gom GmbH. ประเทศ 
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน  57.20 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 82.80 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท

[/mvc_timeline_son][/mvc_timeline_father]