ประวัติความเป็นมา

2537

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ “บริษัท แอพพลิแคด จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ

2537
2540

เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS

เริ่มธุรกิจจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศไทย จาก Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

2540
2543

จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรม

จัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ เพื่อให้บริการฝึกอบรมสำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัทฯ

2543
2550

เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD ในประเทศไทยจาก Gstarsoft Co., Ltd. ประเทศจีน

2550
2551

เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ STRATASYS

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys ในประเทศไทย จาก Stratasys AP Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551
2553

เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในประเทศไทย จาก Graphisoft SE ประเทศฮังการี

2553
2555

ถือหุ้นในบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

– ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด 
– ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

2555
2556

จัดตั้ง PT. Indonesia AppliCAD

– จดทะเบียนจัดตั้ง  PT. Indonesia AppliCAD ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด

2556
2557

PT. Indonesia AppliCAD เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS

PT. Indonesia AppliCAD ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศอินโดนีเซีย

2557
2559

เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศพม่า

– ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศพม่า
– บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด เริ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับใช้งานทั่วไป (General Use)

2559
2560

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9 ล้านบาท เป็นจำนวน 36 ล้านบาท

2560
2561

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46.80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 36 ล้านบาท เป็นจำนวน 82.80 ล้านบาท

2561
2562

จำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM และเพิ่มทุนจดทะเบียน

– กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM จาก Gom GmbH. ประเทศ 
– เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน  57.20 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 82.80 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท

2562
2563

พัฒนา CADThai Platform, วิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มอัตโนมัติ และรางวัล PDPA Compliance

– บริษัทได้พัฒนาออนไลน์ CADThai Platform
– บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องผสมเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Robotendy) ด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถนำมาทดแทนการขาดแคลนด้านงานบริการ
– บริษัทได้รับรางวัล “PDPA Compliance” จากการประกาศรางวัล “การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 – PDPA Awards2020”

2563
2564

เปิดตัวรูปแบบการให้บริการ  3DEXPERIENCE และ XR Service

บริษัทได้เปิดตัวรูปแบบการให้บริการให้บริการใหม่เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบดิจิทัลพร้อมขับเคลื่อนโซลูชันภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
– 3DEXPERIENCE
– XR Service

2564