WHERE INNOVATION BEGINS

คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายประภาส ตั้งอดุลยรัตน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมศักดิ์ วรรักษา
กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC
นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
กรรมการ
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ