Chat with us, powered by LiveChat

Menu

คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายประภาส ตั้งอดุลยรัตน์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมศักดิ์ วรรักษา
กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC
นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
กรรมการ
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

Menu