คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมศักดิ์ วรรักษา

กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์

กรรมการ

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางบงกช รุ่งกรไพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>

นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>

ดร.นิติ เนื่องจำนงค์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>