คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติเพิ่มเติม >>

นายสมศักดิ์ วรรักษา
กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางสาวศิริพร ตั้งอดุลย์รัตน์
กรรมการ

ประวัติเพิ่มเติม >>

นางบงกช รุ่งกรไพศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>

นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>

ดร.นิติ เนื่องจำนงค์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ประวัติเพิ่มเติม >>