การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การส่งคำถามล่วงหน้าและการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ดาวน์โหลด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 ดาวน์โหลด

– จดหมายแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาตั้งแต่งเป็นกรรมการและคำถามล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น 2566  ดาวน์โหลด

– การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566  ดาวน์โหลด

– การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น APP ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  ดาวน์โหลด

– การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด

– แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด

– จดหมายแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาตั้งแต่งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด

– การส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด

– การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น APP ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

– การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

– แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดาวน์โหลด

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดาวน์โหลด

– หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดาวน์โหลด

– หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น APP ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

– หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2564 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

– แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1_2562 ดาวน์โหลด

– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด

– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด

– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด

– รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด

– รายละเอียดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

– นิยาม “กรรมการอิสระ” ดาวน์โหลด

– ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

– คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดาวน์โหลด

– ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด

– แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– จดหมายแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาตั้งแต่งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด

– หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอวาระประชุม ประจำปี 2563

– หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น APP ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

– หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2563 ดาวน์โหลด

– แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

– แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด