Menu

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

คำอธิบายการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562รายละเอียด
คำอธิบายการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562รายละเอียด

Menu