คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ประจำปี 2562