My logo

New Education

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ควรปูพื้นฐานให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน การนำ BIM เข้ามาเป็นส่วนนึงในการเรียน การสอน จะช่วยเพิ่มกำลังและพลังให้กับบุคลากร เพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย [...]
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย แนวคิดหลักในการจัดงานในครังนี้ คือ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หร [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP พร้อมด้วยคณะผู้แสดงสินค้าของงานเมทัลเล็กซ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) - สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายทนงศักดิ์ พรหมเด่น (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่า [...]
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธา ในหัวข้อ "การเขียนแบบด้วยโปรแกรม ArchiCAD" ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป โดยการอบรมครั้ง [...]
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางวิศวกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัท แอพพลิแคด จำกัด(มหาชน) และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การลงนามในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพร่วมกัน โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวแทนลงนามจากบริษัท แอพพ [...]

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “Formula Student – TSAE Auto Challenge 2019-2020” โดยนักศึกษาทีม CarreraZ Racing สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ทำการสร้างรถ Formula Student เป็นปีที่ 13 ด้วยหลัก Monozukuri ตามนโยบายสถาบัน “สร้างนักคิด ผลิตนักปฏิบัติ” และได้สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “TSAE Auto Challenge 2019-2020 Formula Student” ที่ทางสมาคม วิศวกรรมยานยนต์ (TSAE) ได้จัดขึ้น โดยการแข่งขันปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งทางทีม CarreraZ Racing ได้ส่งรถ Formula Eng

Read more

คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 วัน ดังนี้ วันที่ 15 มกราคม 2563 จำนวน 50 คน นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรร [...]

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ (Kid Workshop : Fun with Robots At Suphanburi) ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้องประชุมพระมหากมลศิลป์ โร

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยการจัดการเรียนการสอนซอฟต์แวร์ในการออกแบบเขียนแบบและการบริหารโครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 รวมทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธ

Read more

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ส่งมอบซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบชั้นนำ SOLIDWORKS พร้อมฝึกอบรมเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CSR ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากข

Read more

My logo