Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการนำไฟล์กลางเข้ามาเปิดเพื่อใช้งาน เช่นไฟล์ .IGES , .STEP เมื่อเปิดมาใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะได้ชิ้นงานเป็นงาน Surface เมื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบชิ้นงานหรือแก้ไขชิ้นงานค่อนข้างทำได้ยาก ในบทความนี้จะแนะนำการ Import ไฟล์ดังกล่าวเข้ามาแบบ Solid Body เพื่อสามารถต่อยอดการออกแบบได้ง่ายมากขึ้น 1. เปิดโปรแกรม SolidWorks

Read more

Menu