Menu

Oracle Primavera P6 Team Member ทำงานได้ทุกที่แบบ Real-time เซฟเวลา ลดปัญหาหน้างาน Oracle Primavera P6 Team Member สามารถช่วยให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วย Application Team Member ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถอัพเดตงานได้แบบ

Read more

Oracle Primavera โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง แบบครบวงจรตั้งแต่การริเริ่มไปจนถึงกระบวนการส่งมอบงาน Oracle Primavera คือ โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง ช่วยบริหารเรื่องเวลา ทรัพยากร เงิน และอื่นๆ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่มีระดับกลางจนไปถึงระดับใหญ่ โดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนมาก เช่น Shutdown Plant, Turnaround, Oil and

Read more

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process) กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process) กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring

Read more

บมจ. แอพพลิแคด ร่วมกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “Oracle Primavera Executive Conference” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ The Okura Prestige Bangkok [...]

Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ Activity Step เป็นวิธีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อนที่จะติดตามความสำเร็จของกิจกรรมนั้น เช่น กิจกรรมในโครงการ 1 กิจกรรม อาจจะมีขั้นตอนการการทำงานมากกว่า 1 จนกว่ากิจกรรมเสร็จ Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ บางกิจกรรมจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์กว่ากิจกรรมอื่น ๆ และบางกิจกรรมอาจไม่ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมเลย หากความคืบหน้าเกิดขึ้นในขั้นตอนให้ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ในคอลัมน์ขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์%

Read more

Oracle Primavera คือ ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร ที่เหมาะกับโครงการหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ Primavera สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน และ Interface ของ Primavera ก็มีความทันสมัยเรียบง่ายต่อการใช้งานทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทั้งคุณและทุกคนในทีมจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ได้รับการอัพเดทล่าสุดเหมือนกัน เพราะ Primavera เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Realtime

Read more

Menu