Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article-Oracle Primavera

  โปรแกรม Primavera P6 ช่วยวางแผนกระบวนการทำงาน บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง Primavera P6 เข้ามาช่วยในเรื่องใดในส่วนของ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) กระบวนการนี้ของการบริหารโครงการเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ยาวนานที่สุด เพราะเป็นช่วงโครงการได้เกิดการก่อสร้างงานขึ้นมาจริงตามแผนที่วางไว้ พอเข้าสู่ช่วงของการ Executing Process (กระบวนการปฏิบัติงาน) โปรแกรม Primavera

Read more

Primavera ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ Tracking ในโปรแกรม Primavera การติดตามที่ช่วยในการกำหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถวิเคราะห์ทรัพยากรสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลโครงการในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ผ่าน Tracking จะทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากโครงการมีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว การเลือกดูข้อมูลและวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลด้านราคา (Cost) และข้อมูลด้านจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Unit) ข้อมูลด้านราคา (Cost) โดยแสดงถึงข้อมูลราคาที่วางแผนไว้เปรียบเทียบข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ทำให้สามารถรู้ได้ว่ายังมีงบประมาณเหลือใช้กับกิจกรรมนี้หรือไม่  

Read more

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process) กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process) กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring

Read more

Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ Activity Step เป็นวิธีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อนที่จะติดตามความสำเร็จของกิจกรรมนั้น เช่น กิจกรรมในโครงการ 1 กิจกรรม อาจจะมีขั้นตอนการการทำงานมากกว่า 1 จนกว่ากิจกรรมเสร็จ Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ บางกิจกรรมจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์กว่ากิจกรรมอื่น ๆ และบางกิจกรรมอาจไม่ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมเลย หากความคืบหน้าเกิดขึ้นในขั้นตอนให้ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ในคอลัมน์ขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์%

Read more

Oracle Primavera คือ ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร ที่เหมาะกับโครงการหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ Primavera สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน และ Interface ของ Primavera ก็มีความทันสมัยเรียบง่ายต่อการใช้งานทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทั้งคุณและทุกคนในทีมจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ได้รับการอัพเดทล่าสุดเหมือนกัน เพราะ Primavera เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Realtime

Read more

  Notebook ใน Primavera เป็นการบอกรายละเอียดที่สนใจเป็นพิเศษ ใน Notebook Topics จะเป็นการใส่หัวข้อที่เราต้องการอธิบายรายละเอียดของข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้คนที่อยู่ในโครงการเข้าใจถึงรายละเอียดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันหลังจากที่ได้ดู Schedule ของโครงการ เช่น ถ้าหากในโครงการของเรามีกิจกรรมที่หยุดไปชั่วคราว หรือมีกิจกรรมที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการ ก็สามารถใช้ Notebook Topics ได้ ลำดับแรกต้องสร้างหัวข้อของ

Read more

Menu