Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงการทำงานโดยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network หรือ Internet ดูจะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว รวมถึงการใช้โปรแกรมร่วมกันผ่านระบบ Network เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็เริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบันและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ขอยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่เป็น Database สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการทำงานที่อาจจะทับซ้อนกันได้ โดยเราเรียกว่า Database Server ซึ่งเป็น Server ชนิดพิเศษ ที่มีความเร็วสูงในการเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูล

Read more

Menu