Article - SolidCAM, Article Mi, Articles

ลดของเสียในขบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการกัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วย SolidCAM

SolidCAM กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัดและ ลดของเสียในขบวนการผลิต

การกัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วย Solid Probe

สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูอีกหนึ่งความสามารถของ SolidCAM ที่จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิตชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดของเสียในขบวนการผลิต ที่เกิดจากการควบคุมขนาดที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เป็นปัญหาระดับต้นๆของขบวนการผลิตประเภทกัดขึ้นรูปชิ้นงาน จากปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตจึงได้มีการจัดงานสัมมนาขึ้นมาในหัวข้อ “Smart Machining For Zero Defect And Excellent Productivity” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจของเทคโนโลยีด้านการขึ้นรูปโลหะที่หลากหลาย และช่วยยกระดับศักยภาพการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดของเสียในขบวนการผลิต โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 บริษัทชั้นนำในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่

  1. DMG MORI (Thailand) เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรซีเอ็นซีแบรนด์ชั้นนำของโลก
  2. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผนึกกำลังกับผู้ผลิตเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Sumitomo, OSG
  3. บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์ในงานอุตสาหกรรม

โดยในงานสัมมนาทาง AppliCAD ได้นำเทคโนโลยีของ SolidCAM ในส่วนความสามารถของ Solid Probe ตามภาพตัวอย่างที่ 1.1 ไปเผยแพร่เทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงขบวนการผลิต โดยจะทำงานร่วมกับเครื่องจักรซีเอ็นซี DMU 50 จากทาง DMG MORI (Thailand) เป็นเครื่อง Machining Center 5-Axis Milling XYZBC Control CELOS ตามภาพที่ 1.2

ลดของเสียในขบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการกัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วย SolidCAM

ภาพที่ 1.1 ภาพตัวอย่างความสามารถของ Solid Probe

ลดของเสียในขบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการกัดขึ้นรูปชิ้นงานด้วย SolidCAM

ตามภาพที่ 1.2 เครื่องจักรซีเอ็นซี DMG MORI รุ่น DMU50

Solid Probe ในความสามารถนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับ Tool Probe โดยสามารถรองรับการทำงานได้ 2 รูปแบบดังนี้

1. Solid Probe Home Set Up Definition ความสามารถนี้ SolidCAM จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนด Home Set Up ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานบน SolidCAM ผ่านความสามารถของ Solid Probe โดยจะมี 16 Cycles รูปแบบให้เลือกใช้งานตามความสามารถของ Tool Probe ที่สามารถใช้งานได้ ตามตัวอย่างภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 รูปแบบ Cycles Probe ที่มีให้เลือกใช้บนหน้าต่างคำสั่งของ Solid Probe

ภาพที่ 1.4 หน้าต่างคำสั่ง Home Position สำหรับ Home Set Up

วิดีโอ Measurement and Recutting บนเครื่อง DMU 50

ในส่วนของ Home Set Up เมื่อ Tool Probe ทำงานบนเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้บน SolidCAM ด้วยความสามารถของ Solid Probe ค่าที่แตะในแต่ละตำแหน่งตามรูปแบบ Cycles จะถูกนำไปตั้งค่าใน Control ของเครื่องจักรให้โดยอัตโนมัติ ตามภาพตัวอย่างตามภาพที่ 1.5  ในตำแหน่งของ Home ที่ต้องการตามที่ตั้งค่าไว้บน SolidCAM

ภาพที่ 1.5 ค่า  Home Set Up ที่บันทึกลงใน Control ของเครื่อง DMU 50

2. Solid Probe Measurement ความสามารถนี้ SolidCAM ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดขนาดในตำแหน่งต่างๆ บนชิ้นงาน หรือวัดขนาดในตำแหน่งต่างๆ หลังจากการกัดชิ้นงานเสร็จ โดยจะวัดขนาดตามตำแหน่งที่กำหนดเงื่อนไขไว้ จากคำสั่ง Solid Probe Measurement ในตำแหน่งที่ต้องการ ตามภาพตัวอย่างที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 หน้าต่างคำสั่ง Measurement

วิดีโอ Measurement and Recutting บนเครื่อง DMU 50

อีกความสามารถที่สำคัญของ Solid Probe Measurement คือ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขจาก SolidCAM เพื่อสั่งให้ Control ของเครื่องจักรสร้าง Data Report จากตำแหน่งต่างๆ ที่วัดขนาดออกมาได้ตามตัวอย่างภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 ตัวอย่าง Data Report ที่ได้จาก Control ของเครื่อง DMU 50

Solid Probe Measurement and Recutting ความสามารถนี้ SolidCAM จะช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมขนาดในการกัดชิ้นงานให้อยู่ในค่า Tolerance ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานคำสั่ง Recutting เพื่อให้เครื่องจักรสั่งกัดงานซ้ำในกรณีที่ Tool Probe ทำการวัดขนาดแล้วขนาดยังไม่ถึงค่าที่กำหนด โดยจะสั่งให้ Control ปรับขนาด Tool Offset โดยอัตโนมัติโดยค่า Offset จะอ้างอิงจากค่า Tolerance ที่กำหนดกับขนาดงานจริงที่วัดได้ โดยจะมีคำสั่งให้ตั้งค่าใช้งานตามภาพที่ 1.8 และ 1.9

ภาพที่ 1.8 ภาพหน้าต่างเลือกใช้คำสั่ง Recutting

ภาพที่ 1.9 ภาพหน้าต่างตั้งค่า Tool Offset และ Tolerance

วิดีโอ Measurement and Recutting บนเครื่อง DMU 50

วิดีโอ Measurement and Recutting บนเครื่อง DMU 50

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : SolidCAM  
ทดลองใช้ฟรี : SolidCAM
ขอสาธิตการใช้งาน : SolidCAM
สอบถามราคา : SolidCAM

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากทาง AppliCAD ที่ได้นำเทคโนโลยีของ SolidCAM ในความสามารถของ Solid Probe มาให้แชร์กับผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาในหัวข้อ “Smart Machining For Zero Defect And Excellent Productivity”

งานสัมมนา “ Smart Machining For Zero Defect And Excellent Productivity ” at SIMTEC

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : SolidCAM  
ทดลองใช้ฟรี : SolidCAM
ขอสาธิตการใช้งาน : SolidCAM
สอบถามราคา : SolidCAM