Chat with us, powered by LiveChat

Stratasys และ Google Art and Culture ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Open Heritage ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อสำรวจสิ่งประดิษฐ์ทางโบราณวัตถุและโบราณสถาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่สนใจได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การวิจัยต่างๆ ซึ่งชิ้นส่วนทางโบราณสถานถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Poly Jet – Stratasys J750

Read more