WHERE INNOVATION BEGINS

Construction Document

Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

ลักษณะทั่วไปของโครงการ อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็นศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้างไปในส่วนโครงสร้างแล้ว … Read more