Chat with us, powered by LiveChat

แอพพลิแคดจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe

Read more

ในงานสัมมนาครั้งนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตราฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe

Read more