Chat with us, powered by LiveChat

Article – MEP Modeler

MEP คือ การทำงานในส่วนของงานระบบที่มีอยู่ในตัวโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งการทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร มีเพียง Palettes เดียวที่เรียกใช้งานออกมา สำหรับงานระบบ: MEP Routing Palette ซึ่งคือเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของการเดินของงานระบบได้ รวมถึงการแยกประเภทของการทำงานของแต่ละงานระบบ เช่น Ductwork, Pipework, Cabling https://helpcenter.graphisoft.com ขั้นตอนการเขียนงานระบบจากหน้า

Read more