Visitors’ Privacy Policy
Applicad Public Company Limited
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเข้ามาภายในพื้นที่อาคาร
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

Applicad Public Company Limited (the “Company”) would like to inform any visitor that enters into the Company’s premises that: (i) the Company has installed CCTV system within this premises and with the operation of the CCTV, the camera may collect the facial images of you; and (ii) the Company would need to collect the details of all the visitors entering into their premises by collecting your identification card or other ID documentation. The Company needs to collect your personally identifiable information for the legitimate interest of protecting the safety of the premises itself and any person entering the premises. 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัททราบว่า ทางบริษัทได้ติดตั้ง ระบบกล้อง CCTV ไว้ภายในพื้นที่ ทั้งนี้ ด้วยระบบการทำงาน ของ CCTV กล้องอาจจับภาพใบหน้าของท่านได้ ไม่ ว่าจะชัดเจนหรือไม่ และบริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของผู้เข้าออกภายในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึง การแลกบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนของผู้เข้าออก โดยบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ใน การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และของท่านผู้เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชมภายในสถานที่

For the identification card information of the visitors entering the premises, the Company shall return the card to you immediately once you leave the premises and for the information collected in the CCTV system shall be stored for the period of 90 days. As the principle, the Company shall not disclose your personally identifiable information to anyone, except for the purpose that the Company needs to do so in order to protect the rights that have been affected by any person; to protect the claims that the Company as the premises owner may have; or to comply with the instructions made by the government authorities as well as other legal obligations that the Company may have. In all circumstances, the Company assure the information security of all the personal identiable information at the appropriate standards.

สำหรับข้อมูลบัตรประจำตัวของท่านผู้เข้าภายในพื้นที่บริษัท บริษัทจะคืนบัตรให้แก่ท่านทันที เมื่อท่านออกจากพื้นที่ และส่วนของข้อมูลที่บันทึกในระบบ CCTV จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 90 วัน ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธิเรียกร้องจากการ กระทบสิทธิของบุคคลอื่น การใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องของบริษัทในฐานะเจ้าของสถานที่ หรือเป็นกรณีการปฏิบัติตาม คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้องมูลที่เก็บไว้ ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสม

Should you have any query in relation to this Privacy Policy or should you intend to exercise your rights relating to the personal data as the data subject under the relevant laws, including right to access, right to request for copy, right to revise the information, right to object to the data processing, right of data portability or right to request for the destroy or deletion of the information once there is no necessity remaining, please contact.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิในการ ขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึง การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำ เป็น สามารถติดต่อได้ที่

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

สถานที่ติดต่อ: บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
 เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ :  +66 2744 9045

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.applicadthai.com