Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – AutoPIPE

  AutoPIPE ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ Pipe Stress หรือวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อที่ใช้งานง่าย ทั้งการขึ้นโมเดลและการแก้ไขให้ผลวิเคราะห์ที่ออกมาเที่ยงตรง แม่นยำ เมื่อเทียบกับงานจริง แล้วยังสามารถรับ-ส่ง Piping Load และโมเดลกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ ความโด่ดเด่นในการสร้างโมเดลที่ง่าย ในรูปแบบของ GUI (Graphical User Interface)

Read more

Menu