Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

วิธีสร้างเกลียวด้วยคำสั่ง Thread

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

ในการออกแบบเครื่องจักรอาจมีชิ้นส่วนบางประเภทที่ต้องมีเกลียวเพื่อใช้ในการสวมยึด (เขียนแบบเกลียว) ซึ่งการออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงประเภทและมาตรฐานที่ต้องเอามาใช้งาน ตัวโปรแกรม SolidWorks เองมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเกลียวที่เป็นมาตรฐานให้เลือกใช้งานได้เลย (ทําเกลียว SolidWorks)

1.เปิดชิ้นงานในส่วนของ Part ที่ต้องการทำเกลียวขึ้นมา

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

2.จากนั้นเข้าไปที่คำสั่งThread

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

3.จากนั้นให้คลิ๊กเลือกที่เส้นขอบวงกลมของชิ้นงานที่จะทำเกลียว

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

4.ในส่วนของการป้อนค่าของเกลียว สามารถเลือกEnd Condition, Type, Size, Thread method ฯลฯ ได้เองทั้งหมด

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

5.แค่นี้เราก็จะได้โมเดลที่มีเกลียว สามารถนำโมเดลไปใช้งานต่อได้เลย

วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

จะเห็นได้ว่าในการสร้างเกลียวนั้นทำได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถกลับมาแก้ไขค่าต่างๆ ของเกลียวได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : SOLIDWORKS 

ผู้จัดทำ : อิทธิวรรต

 


Photo of author
WRITTEN BY

sasikan