Menu

การ Hide and Show Dimension ใน Drawing

ส.ค.

30

2018

การ Hide and Show Dimension ใน Drawing

บางครั้งผู้ใช้งาน SolidWorks มีการบอก dimension ใน Drawing แล้วมีการ hide dimension โดยการคลิ๊กที่ dimension แล้วคลิ๊ก hide dimension ที่ไม่ต้องการออกไป แต่บางครั้งอยากนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยการคลิ๊กขวา แต่ไม่มีคาสั่ง show ซึ่งสามารถนา dimension กลับมา show ได้โดยวิธีทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิ๊กขวาที่ dimension ที่ต้องการแล้วเลือก hide

 

2. จะเห็นว่า dimension ที่ไม่ต้องการถูกซ่อนไป

 

3. สามารถนำ dimension กลับมา Show โดยเลือก hide/show annotation

 

4. เมื่อไปคลิ๊กที่คำสั่ง hide/show annotation จะมี dimension ที่ hide dimension show ขึ้นมาเป็น
สีเทา

 

5. ให้นำ mouse ไปคลิ๊กที่ dimension ที่ show เป็นสีเทาก็จะได้ dimension เดิมกลับมา

 

จัดทำโดย : ชาญยุทธ พุกกะมาน

  • 379
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

Menu