Tips & Tricks – SolidWorks Simulation

ในงาน Simulations การทำหนด Connections ที่มีชิ้นงานที่เป็นลักษณะผิวส่วนโค้งสัมผัสกับผิวส่วนโค้ง เบื้องต้นโปรแกรมจะวิเคราะห์ว่าเป็นการสัมผัสแบบจุดๆ เดียวให้เราเท่านั้น  ดังนั้นเราต้องทำการกำหนด Contact Set เพิ่มให้กับผิวชิ้นงาน 2 ผิว เพื่อความแม่นยำในการวิเคราห์ชิ้นงาน มีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ หลังจากที่เราได้ทำการกำหนด Material, Fixtures, Load ต่างๆ

Read more

ในการวิเคราะห์ FEA บ่อยครั้งที่เราได้ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานแล้ว เราต้องการจะดูค่า Value ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ค่า Stress, Displacement, Strain  ใน SOLIDWORKS Simulation ก็ได้มีคำสั่ง Probe ในการเลือก Point ที่เราสนใจว่ามีค่า Stress,

Read more

การอ่านค่าผลลัพธ์ใน Simulation ชิ้นงานที่เราได้ทำการวิเคราห์จะเสียหายหรือไม่ เรามีวิธีการตรวจสอบดังนี้   ให้เรา อ่านค่า Von Mises Stress ว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามากกว่า Yield Strength ของชิ้นงาน แสดงว่าชิ้นงานอาจเกิดความเสียหายได้   ให้นำค่า Yield Strength

Read more

ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ | AppliCAD Co., Ltd. ถามมาเยอะอีกแล้วครับ ช่วงนี้ตามรูปเลยต้องใช้แรงผลักเท่าไหร่รถถึงจะขยับและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตามที่เราต้องการ..แบบนี้ใช้ SolidWorks Motion ครับ   ขั้นตอนครับ 1. ประกอบชิ้นงานให้ขยับได้ตามจริง 2. เข้า

Read more

การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ด้วย SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การเช็ค Model เพื่อการสร้าง Mesh ประโยชน์

Read more

การตรวจสอบการ balance ของแรง Force Balance Check – SolidWorks Simulation | AppliCAD Co., Ltd. การตรวจสอบการ Balance ของแรงทำให้เราทราบถึง 1.    ชิ้นงานที่เราออกแบบมีความ Balance ทั้งสองฝั่งหรือไม่

Read more