WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks

Simulation กับการ Set Advance Contact Set

ใน การทำงานวิเคราะห์นั้น บางครั้งอาจต้องพิจรณา Contact มากเป็นพิเศษเนื่องจากบาง Model อาจมีลักษณะการประกอบที่เฉพาะตัวและซับซ้อน โดยการกำหนด Contact สามารถกำหนดให้ละเอียดขึ้นได้โดยการเข้าไปกำหนดใน Connection > Contact Set > Advance

ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์หาความแข็งแรงของประแจเลื่อน เมื่อมีการคีบจับงาน โดยมีการกำหนด Advance Contact ในแบบต่างๆ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

Node to Node: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นมุมกับมุม หรือขอบกับขอบมาสัมผัสกันและในบริเวณนั้นมีการขยับน้อยมากจนถึงขั้นไม่มีการขยับเลย
Node to Surface: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นขอบกับผิวเรียบ หรือผิวเรียบกับผิวเรียบมาสัมผัสกัน และในบริเวณนั้นมีการขยับหรือเคลื่อนที่ได้

Surface to Surface: เป็นการ Set Contact ที่มีลักษณะเป็นผิวโค้งกับผิวโค้งมาสัมผัสกัน และในบริเวณนั้นมีการขยับหรือเคลื่อนที่ได้

บทความโดย
พรเทพ เกิดมนต์


Photo of author
WRITTEN BY

admin