Chat with us, powered by LiveChat

GstarCAD2012 EX HVAC & Piping

Jan

28

2016

GstarCAD2012 EX HVAC & Piping

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อแบบต่างๆ ใน GstarCAD2012 EX HVAC & Pipeing

เราสามารถเรียกใช้คำสั่ง HVAC ใช้งานได้ดังนี้

– เข้าไปที่เมนู CADProfi > Plumbing/heating-Commands > Pipes-scheme
หรือจะเรียกใช้งานที่ Icon  ก็ ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นจะมี Dialog เกี่ยวกับเส้นที่ใช้ในการเขียนท่อแบบต่างๆ ขึ้นมาให้เลือก เช่น Heating, Water, Fuel, Gas เป็นต้น โดยในการเขียนเส้นท่อแต่ละแบบก็จะมีแยกย่อยออกไปอีก นอกจากนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มท่อเข้าไปได้เองอีกด้วย

การดึงท่อที่มีอยู่มาใช้งานสามารถทำได้ โดยการเลือกชนิดของท่อที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Add element to a list  ท่อ ที่เลือกก็จะถูกคัดลอกมาไว้ที่ด้านขวา ซึ่งจะบอกรายละเอียดของท่อ ว่าชื่ออะไรใช้ Layer ไหน และชนิดของเส้นที่เขียน หลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบการเขียนเส้นว่าจะเขียนเป็นเส้นแบบปกติ หรือจะเขียนในลักษณะที่เป็นแบบ Isometric แต่มีข้อแม้ว่าถ้าผู้ใช้งานต้องการเขียนเส้นในแบบที่เป็น Isometric ชนิดของท่อที่เลือกจะต้องมีเพียงเส้นเดียว หลังจากนั้นก็เลือกที่ OK ก็จะสามารถเขียนเส้นได้เหมือนกับการใช้คำสั่ง Line ในการเขียนเส้นทั่วไป

คำสั่งอื่นๆ ใน Pipes – Scheme

ถ้าต้องการสร้างเส้นท่อขึ้นมาใหม่เลือกที่ Define new

ถ้าต้องการคัดลอกเส้นท่อเลือกที่ Copy

ถ้าต้องการแก้ไขเส้นท่อที่มีอยู่เดิมเลือกที่ Edit

ถ้าต้องการลบเส้นท่อทิ้งเลือกที่ Delete

กรณีที่เลือกคำสั่ง Define new หรือคำสั่ง Edit จะมี Dialog ขึ้นมาให้สามารถทำการแก้ไขค่าต่างๆ เพื่อกำหนดรายละเอียดของเส้นท่อตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ชนิดของเส้น หรือขนาดของเส้นก็สามารถกำหนดได้

RELATED POST

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...