Chat with us, powered by LiveChat

Menu

การพับขอบงานโค้ง ในงาน Sheet metal

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricksการพับขอบงานโค้ง ในงาน Sheet metal

Dec

22

2015

การพับขอบงานโค้ง ในงาน Sheet metal

ปัญหา ที่พบในงาน Sheet metal อย่างหนึ่งคือ การพับขอบงานที่มีลักษณะโค้ง SolidWorks 2007 สามารถขึ้นรูปขอบงานโค้งได้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู Insert เลือกที่ Sheet metal เลือก Edge flange จากนั้นซอร์ฟแวร์จะแสดง
หน้าต่าง Edge flange property
2. เลือกขอบงานโค้ง หรือขอบงานที่ต้องการ รวมทั้งขอบของรูเจาะต่างๆ ดังรูป
3. กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ เช่น มุมของงานพับ(Angle) และความสูงของขอบงานพับ(Flange length) ดังรูป

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu