Tips & Tricks

ปรับมุมมองให้ตั้งตรงใน Artlantis (Architect Camera)

สำหรับคนที่ทำภาพ Perspective ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วหลายครั้งการกำหนดมุมมองเพื่อให้ภาพที่เกิดขึ้น มีด้านข้างที่ตั้งตรงนั้น อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าภาพที่เป็น Perspective แบบ 3 จุด

ภาพ Perspective แบบ 2 จุด ด้านข้างจะตั้งตรง

ภาพ Perspective แบบ 3 จุด ด้านข้างจะเอียง

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาพที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบ 3 จุด แต่เราก็จะใช้การตั้งค่ากล้องให้ภาพออกมาเป็น Perspective แบบ 2 จุดดังตัวอย่างที่ใช้ Artlantis 4

แต่สำหรับ Artlantis 5 โปรแกรมได้เพิ่มฟีจเจอร์ ในการทำมุมมองแบบ Perspective 2 จุดขึ้นที่เรียกว่า Architect Camera เพียงแค่เลือกคำสั่งนี้ ภาพก็จะปรับเป็น Perspective แบบ 2 จุด อย่างง่ายดาย

TIP: hogho


Photo of author
WRITTEN BY

admin