Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks

การใช้งาน IGS Levels

  1. เลือกที่ Open และเลือก file type เป็น Iges

  1.     เลือก show Iges levels

  1. เมื่อทำการเปิดไฟล์ จะขึ้นหน้าจอดังรูป จะเห็นได้ว่ามีหลาย Levels. ให้ใส่ ไปที่ละ Level คือ 10 , 21 และ31 -45 นะครับ

  1. ให้ใส่ไปที่ละ 1 Levels แล้วทำการเปิด ทำซ้ำไปเรื่องจนหมด ตามรูปด้านล่าง

  1. เสร็จสิ้น


Photo of author
WRITTEN BY

admin