Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks

การใช้คำสั่ง Predefined… ใน Drawing

Predefined…เป็นคำสั่งที่ช่วยวางภาพของชิ้นงานพร้อมกันหลายๆภาพใน Sheet Drawing อย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนการใช้ดังนี้

ไปที่ Menu>Insert>Drawing View> Predefined…

คำสั่ง Drawing View1 จะโชว์ขึ้นมา ในช่องของ Orientation ให้เลือก มุมมองของภาพเริ่มต้นแล้ววางลงใน Drawing แล้วคลิ๊ก OK

จากนั้นใช้คำสั่ง Projected View เพื่อที่จะวางภาพของชิ้นงานในมุมมองอื่นๆต่อไป

จัดตำแหน่งภาพของชิ้นงานตามที่ต้องการ
ถึงขั้นตอนนี้สามารถ Save as Drawing templates (*.dwdot) เก็บไวใช้อีกก็ได้
การใช้งานมีวิธีการง่ายๆโดยการคลิ๊กเลือกชิ้นงานแล้วลากมาวางใน Drawing ได้เลย

เท่านี้ก็จะได้การวางชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว


Photo of author
WRITTEN BY

admin