Menu

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อ ใน GstarCAD

Applicad Public Company Limited.Tips & Tricks Tips & Tricks – GstarCAD Ciการใช้คำสั่งในการเขียนท่อ ใน GstarCAD

Jan

27

2016

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อ ใน GstarCAD

การใช้คำสั่งในการเขียนท่อแบบต่างๆ ใน GstarCAD HVAC สามารถเรียกใช้งานได้ดังนี้

– เข้าไปที่เมนู CADprofi > Plumbing/heating-commands > pipes-scheme
หรือจะเรียกใช้งานที่ Icon ก็ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นจะมี dialog เกี่ยวกับเส้นที่ใช้ในการเขียนท่อแบบต่างๆขึ้นมาให้เลือกมากมายเช่น Heating, Water, Fuel, Gas เป็นต้น โดยในการเขียนเส้นท่อแต่ละแบบก็จะมีแยกย่อยออกไปอีก นอกจากนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มท่อเข้าไปได้เองด้วย

 

การดึงท่อที่มีอยู่มาใช้งานสามารถทำได้ โดยการเลือกชนิดของท่อที่ต้องการ จากนั้นเลือกที่ Add element to a list  ท่อ ที่เลือกก็จะถูกคัดลอกมาไว้ที่ด้านขวา ซึ่งจะบอกรายละเอียดของท่อ ว่าชื่ออะไรใช้ Layer ไหน และชนิดของเส้นที่เขียน หลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบการเขียนเส้นว่าจะเขียนเป็นเส้นแบบ ปกติ หรือจะเขียนในลักษณะที่เป็นแบบ isometric แต่มีข้อแม้ว่าถ้าผู้ใช้งานต้องการเขียนเส้นในแบบที่เป็น isometric ชนิดของท่อที่เลือกจะต้องมีเพียงเส้นเดียว หลังจากนั้นก็เลือกที่ OK ก็จะสามารถเขียนเส้นได้เหมือนกับการใช้คำสั่ง line ในการเขียนเส้นทั่วไป

คำสั่งอื่นๆใน pipes-scheme
ถ้าต้องการสร้างเส้นท่อขึ้นมาใหม่เลือกที่ Define new
ถ้าต้องการคัดลอกเส้นท่อเลือกที่ Copy
ถ้าต้องการแก้ไขเส้นท่อที่มีอยู่เดิมเลือกที่ Edit
ถ้าต้องการลบเส้นท่อทิ้งเลือกที่ Delete

กรณีที่เลือกคำสั่ง Define new หรือคำสั่ง Edit จะมี dialog ขึ้นมาให้สามารถทำการแก้ไขค่าต่างๆเพื่อกำหนดรายละเอียดของเส้นท่อตามที่ผู้ ใช้งานต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ชนิดของเส้น หรือขนาดของเส้นก็สามารถกำหนดได้

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu