WHERE INNOVATION BEGINS

Article - SolidWorks, Tips & Tricks

การทำ Routing Library

ประโยชน์
– ช่วยให้เราสามารถสร้าง Standard routing ของหน่วยงานขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการใช้งา­น
– สามารถกำหนดรูปแบบของตัว Component ที่เราต้องการทำ Routing library ได้
– ง่ายและสะดวกต่อการใช้ในการออกแบบ

Photo of author
WRITTEN BY

supawadee