Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Apr

11

2017

ครั้งก่อนผมเคยเขียนถึงประโยชน์ของ BIM ที่ทางหน่วยงานราชการจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะเวลาร่าง TOR สามารถที่จะสื่อสาร ออกคุณสมบัติ ประเมินราคาได้ง่าย และถูกต้องกว่าการที่จะประเมินแบบขาดเทคโนโลยี BIM (สามารถติดตามอ่านย้อนหลังได้ที่นี่) ซึ่งผมก็เห็นบางหน่วยงานเริ่มที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างจริงจัง เช่น การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. ได้เริ่มโดยร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในอาคาร โดยได้นำแบบจำลองสารสนเทศอาคารหรือ Building

Read more

AppliCAD เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ที่จัดโดยสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา กับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ที่จัดโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยุค THAILAND 4.0” เพื่อเรียนรู้และให้ตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยุค THAILAND 4.0 จนสามารถนำไปสร้างระบบและทีมงานในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้ให้เกิดการนำไปใช้และต่อยอดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับผลิตภาพขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

Menu