Menu

ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันต่อโลกดิจิทัล 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการนำสินค้าออกสู่ตลาด ซึ่งแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทั้งองค์กรเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย เนื่องจากแต่ละแผนกในองค์กรมีการทำงานที่เฉพาะตัว ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจากแผนกจัดซื้อ ออกแบบ การวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างโรงงานผลิตอีกด้วย ในบางองค์กรยังใช้การปิดประกาศโดยใช้กระดาษตามบอร์ด เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังพนักงาน การปิดประกาศโดยใช้บอร์ดนี้เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวที่ไม่ส่งถึงเฉพาะตัวบุคคล อาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ทั่วถึงของการสื่อสาร

Read more

แน่นอนว่าการสร้างผลิตภัณฑ์สักตัวนึง จะต้องประกอบด้วยทีมงานมากมายตั้งแต่การออกแบบ, การวิเคราะห์, การตรวจสอบ, การสร้างชิ้นงาน จนออกสู่ตลาด ทำให้มีไฟล์หลากหลายประเภทตั้งแต่ไฟล์ 2D, 3D หรือเอกสาร Office Document ในหนึ่งโปรเจค ซึ่งวิธีการจัดการไฟล์ (File Management) ไม่ว่าจะเป็นด้าน Version / Revision

Read more

SOLIDWORKS Manage is Advanced Data Management SOLIDWORKS Manage เป็นการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง ที่มีการต่อยอดจากการบริหารจัดการไฟล์ของ SOLIDWORKS PDM Professional โดยเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ขององค์กร อาทิเช่น Project Management, Process Management,

Read more

Menu