Chat with us, powered by LiveChat

SolidWorks Enterprise PDM คือ Software ที่ช่วยจัดการข้อมูลภายในองค์กร ได้ทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเขาถึงข้อมูลบนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคตได้อีกด้วย รวมทั้งยังสามารถพัฒนาต่อด้วย Application Programming Interface ปัจจุบัน EPDM พัฒนามาถึง เวอร์ชั่น 2016 ซึ่งมีการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้นและตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้น

Read more

เพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา ชีวิตด้านการทำงานก็มีคู่แข่งมากมายทำให้เราไม่สามารถรอ หรืออยู่นิ่งได้ มนุษย์จึงผลิตนวัตกรรมและอุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่หลักๆ แล้วก็คือ การช่วยให้มนุษย์ได้มีชีวิตที่ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วันนี้จึงอยากนำเสนอ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่การออกแบบเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Macbook Air ออกแบบโดย Apple

Read more

ใน ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับการควบคุมระบบอุตสาหกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหาร จัดการข้อมูล เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐาน FDA 21 CFR Part 11 (ประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ส่วนที่ 11 ว่าด้วยบันทึกอิเลกทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเลกทรอนิกส์) โดยมุ่งเน้นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

Read more

ใน ปัจจุบันด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ทัน ซึ่งสมัยนี้การแข่งขันไม่ได้มีเพียงแต่ความสามารถในการผลิตอีกต่อไปแล้ว แต่แข่งขันกันด้วยการตลาด และข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ใครมีข้อมูลมากกว่า ใครสามารถนำข้อมูลเก่ามาใช้ใหม่ได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะไป จึงเกิดคำถามขึ้นว่า แล้วจะมีอะไรที่จะมาช่วยให้องค์กรของเราเก็บข้อมูลเป็นระบบระเบียบ และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่าในงานขียนแบบ ข้อมูลมีมากมายมหาศาลที่ต้องการการจัดระเบียบเพื่อการเก็บรวบรวมและค้นหาได้ ทันท่วงที ระบบ Product Data Management (PDM)

Read more