Chat with us, powered by LiveChat

Menu

-ช่วยให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรูปแบบของ Tool ได้งานขึ้น -ลดขั้นตอนในการแก้ไขรูปแบบของ Tool ที่จะนำมาใช้งาน -ไม่ต้องเสียเวลากำหนด tool กับ Operation ใหม่ในกณีที่ tool ถูกใช้งานกับ Operation แล้ว

Menu