Chat with us, powered by LiveChat

ถ้าสินค้าออกสู่ท้องตลาดช้า 6 เดือน นั้นหมายถึง 66% ของกำไรขั้นต้นได้หายไปแล้ว ด้วยช่วงเวลาของการผลิตสินค้า เมื่อมาถึงขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดแล้ว 80% ของมัน คือค่าใช้จ่ายที่ถูกสรุปไว้แล้ว Mc-Kinsey Associates เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน บริษัทหรือผู้ผลิต จำเป็น ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในตลาด ได้อย่างรวดเร็ว จึงจะประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่นการแนะนำของ

Read more