Chat with us, powered by LiveChat

Menu

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process) กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process) กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring

Read more

Menu