Product Data Management Executive Seminar สนุกกับการจัดการไฟล์ โดยใช้ SolidWorks PDM บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จัดงานสัมมนาด้านการจัดการไฟล์ภายในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และประโยชน์ที่ผู้บริหารจะได้รับจากระบบ PDM

Read more

การจัดการข้อมูลภายในองค์กรนั้นเป็นพื้นฐานของระบบการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือข้อมูลต่างๆมากมาย โดยจัดว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรอยู่แล้ว จึงต้องมีระบบในการเก็บ จัดการข้อมูลเหล่านั้นให้ปลอดภัยและถูกต้องที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบในเรื่องงบประมาณที่ใช้ และผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ดีที่สุด โดยส่วนมากแล้วทุกคนภายในองค์กรณ์จะเก็บข้อมูลไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง หากเกิดข้อผิดพลาดแล้วข้อมูลอาจสูญหายหรือสูญเสียได้ การทำงานกับผู้อื่นภายในองค์กรก็ทำได้ยุ่งยากมากขึ้น เช่น ถ้าจะนำข้อมูลส่งต่อกัน จำเป็นต้องมีตัวเก็บข้อมูล (Flash Drive, External HDD) ต้องเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อให้แต่ละคน และอาจเกิดการสูญหายหรือเสียหายจากการใช้งานได้ ในรูปแบบต่อไปพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของส่วนกลางคือ

Read more

เพราะการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีแต่ความเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา ชีวิตด้านการทำงานก็มีคู่แข่งมากมายทำให้เราไม่สามารถรอ หรืออยู่นิ่งได้ มนุษย์จึงผลิตนวัตกรรมและอุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่หลักๆ แล้วก็คือ การช่วยให้มนุษย์ได้มีชีวิตที่ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วันนี้จึงอยากนำเสนอ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่การออกแบบเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ เพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Macbook Air ออกแบบโดย Apple

Read more