Chat with us, powered by LiveChat

ในงานสัมมนาครั้งนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ Pipe Stress โดยอ้างอิงตามมาตราฐาน ASME Code B31.1 และ B31.3 ในระบบงานท่อ Power Plant และ Process Plant รวมถึงการนําซอฟต์แวร์ Bentley AutoPIPE เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ Pipe

Read more