Chat with us, powered by LiveChat

Menu

ในการออกแบบทางวิศวกรรมนอกจากจะพิจารณาเรื่องการทำงานว่าสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ (ในที่นี้จะกล่าวถึงชิ้นงานรับแรง) ความแข็งแรงของชิ้นงานเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งอาจจะพิจารณาในรูปของค่าความปลอดภัย (Factor of Safety หรือ Safety Factor) ถ้าจะพิจารณาเรื่องต้นทุนของชิ้นงานก็อาจอาศัยเรื่องน้ำหนักของชิ้นงานมาเป็นเกณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราสามารถที่จะทำการทดลองปรับค่าตัวแปรการออกแบบ (Design Parameter) แล้วทำการรัน Simulation ซ้ำเพื่อพิจารณาผลในรูปแบบของ What-if analysis [...]

Menu