Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  SOLIDWORKS Simulation ซอฟต์แวร์ด้านงานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ โดย SOLIDWORKS Simulation ประกอบไปด้วย 1. Finite Element Analysis ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การทำงาน ทำการวิเคราะห์ดูการตกกระทบ แรงที่มากระทำหรือความแข็งแรง

Read more

Menu