Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  การออกแบบเครื่องจักรและระบบ Automation นั้นอาจจะง่ายถ้ามีขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อนหรือมีจำนวนชิ้นงานในระบบไม่มากนัก  แต่ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกลไกมีจำนวนมากขึ้น  และคำถามยอดฮิตที่จะตามมาในการออกแบบระบบก็คือจะต้องใช้มอเตอร์กำลังกี่วัตต์ดี, ชิ้นส่วนที่ออกแบบมาจะทำงานได้จริงหรือไม่, รอบ Maintenance คือเมื่อไร ฯลฯ  ซึ่งการคำนวณหาคำตอบในแต่ละเรื่องย่อมต้องใช้เวลา  ยิ่งถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น แรงเสียดทานที่ข้อต่อ  น้ำหนักชิ้นงาน  การทดแรงในสายพานหรือเฟือง เป็นต้น  ยิ่งทำให้การคำนวณด้วยมือและสูตรยากยิ่งขึ้น 

Read more

Menu