My logo

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP และบริษัท ดีอีทีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรมฮวบ (ขวาสุด)  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสมเกียรติ  อู่เงิน (ซ้ายสุด) นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตอบสนองความต้องการของประเทศในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้