Chat with us, powered by LiveChat

Menu

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล Design Clinic Project ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้อาจารย์ถูกขอให้ช่วยเขียนบทความเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยวิจัย Design Clinic ซึ่งก็คือหัวเรื่อง “รู้ก่อนผลิตงานจริง” อย่าว่าแต่พูดถึงการผลิตเลย ไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดๆ

Read more

Menu