Chat with us, powered by LiveChat

Menu

CADEWA ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น สามารถออกแบบเขียนแบบงานระบบ MEP อาทิ ระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบสุขาภิบาล (Plumbing) และระบบไฟฟ้า (Electrical) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายด้วยมุมมองของ 3 มิติ มีความถูกต้องครบถ้วน ลดปัญหาความผิดพลาดในการก่อสร้าง นอกจากนี้ CADEWA

Read more

การเขียนแบบงานระบบต้องใช้ความรู้ในชุดอุปกรณ์ การติดตั้ง รวมถึงราคา ที่เมื่อคำนวณออกมาแล้วนำไปประมูล เพื่อความรวดเร็วในการทำแบบยังคงเป็นเรื่องจำเป็น หากมีความถูกต้องควบคู่อยู่ด้วยก็จะเป็นการเขียนแบบที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด การเขียนท่อดักส์นั้น มีการเตรียมแบบคล้ายกับงานท่ออื่นๆ เช่น เตรียมแบบพื้นที่ อาคารหรือแปลน เลือกหน่วยใช้งาน เช่น เมตร มิลลิเมตร จากนั้นเลือกขนาดของอุปกรณ์ที่จะใช้ ปรึกษาเรื่องของทิศทาง ตำแหน่งที่จะวาง FCU หรือ

Read more

  การเลือกใช้ระบบแอร์นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร จำนวนของผู้อยู่อาศัย บางห้องอาจมีขนาดไม่ใหญ่มาก ขนาดของระบบแอร์ที่จะนำมาติดตั้ง อาจไม่ซับซ้อนมาก จะแตกต่างกับห้องขนาดใหญ่ อาคารหลายชั้น ที่ต้องมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้งท่อดักส์ การใช้ไฟฟ้า และอีกมาก บทความนี้แนะนำการเขียนแบบระบบแอร์ของอาคารขนาดเล็ก คือ 2-3 ห้อง มีการวางอุปกรณ์อย่างเช่น คอยล์เย็น คอยล์ร้อน

Read more

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) คือ กระบวนการวางระบบความร้อน เย็นและระบายอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอาคาร ซึ่งต้องอาศัยการเขียนแบบ CAD Drafting โดยขั้นตอนหลักต้องคำนึงถึงพื้นที่อาคารในการวางระบบ เช่น เมื่อต้องทำการวางระบบ ผู้เขียนต้องนำ floorplan เข้ามาประกอบเพื่อใส่อุปกรณ์ เป็นต้น

Read more

ใน ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วง ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือ แม้กระทั่งรายใหญ่เอง ก็ต้องหาเครื่องมือในการทำงานให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุด การออกแบบ เขียนแบบ งานระบบ HVAC และ Electrical พร้อมด้วย

Read more

Menu